1.- INTRODUCCIÓN.

O acceso a esta web atópase condicionado á previa lectura e aceptación por parte de calquera usuario dos térmos, condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos legais contidos no presente clausulado.

O acceso e posterior utilización desta, por parte do usuario, implicará a súa conformidade de forma expresa, plena e sen reservas, coa totalidade do seu contido. O citado acceso ten carácter gratuito.

Se o usuario non estivera de acordo co contido das presentes Condicións Xerais de navegación, deberá abandoar esta web, non podendo acceder nin dispor dos servizos que ésta ofrece.

Igualmente, acepta, de forma expresa e sen excepcións, que o acceso e a utilización do presente sitio web, dos seus servizos e dos contidos de ditos servizos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O acceso a esta web ten carácter gratuito e a súa visualización non require previa suscrición ou rexistro algún.

As conexións con outros sitios web que puideran existir así como o uso que o usuario poida facer das mesmas está suxeito ás presentes Condicións Xerais de uso así como aos eventuais condicionados específicos que os citados sitios web requiran. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida.

HOGARLIN, S.A. poderá modificar de xeito unilateral, en calquera intre que estime oportuno, a configuración da presente web, as condicións do servizo e o seu contido, así como eliminalos, limitalos ou suspendelos de xeito temporal ou definitivo, así como impedir o acceso aos mesmos, procurando informar ao usuario de dito cambio, sempre e cando as circunstancias así llo permitan, a través da súa publicación na páxina web.

2.- IDENTIDADE DO TITULAR DA PRESENTE WEB.

HOGARLIN, S.A.
Baixada a Gándara, 9 – Coruxo
36330 Vigo
Pontevedra
C.I.F.- A-36.625.507

hogarlin@hogarlin.es

Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, ao Folio 142 do Libro 1.247 de Sociedades, inscrición terceira da Foja número PO-8.100.

3.- DEREITOS E OBRIGAS DO PRESTADOR DOS SERVIZOS.

1.- Como proveedor do servizo, HOGARLIN, S.A. atópase obrigada a prestar os servizos ofertados pola presente web, nos térmos que se expresen nela, en cada intre, a garantir eficazmente o segredo das comunicacións que puideran existir co usuario así como a responder ás reclamacións que eventualmente puideran plantexarse.

2.- No caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, HOGARLIN, S.A. ten o dereito a suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso a accesibilidade á presente web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen perxuizo do cal procurarase polo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así o permitan.

3.- O uso que os usuarios poidan realizar dos servizos e/ou datos e/ou información subministrada aos mesmos a través da presente web realizarase por conta e risco do usuario.

HOGARLIN, S.A. non garante, directa ou indirectamente, a información ou os servizos ofrecidos, agás aquelas garantías que en virtude das leis aplicables deban ser outorgadas ou que queden explícitamente descritas nun acordo entre esta sociedade e o usuario. Polo tanto, os consellos ofrecidos nesta páxina web han de ser considerados como consellos xerais, non adaptados á situación particular de cada un dos usuarios, polo que deberán ser previamente contrastados polo usuario, con especialistas en cada unha das cuestións que se ofrezan como tales consellos, non respondendo HOGARLIN, S.A. das consecuencias negativas que o uso de tales consellos, teña ocasionado ao usuario que non o adaptara previamente ao seu caso particular, mediante a opinión profesional externa á web.

HOGARLIN, S.A. non garante o contido subministrado, no seu caso, por terceiras persoas, nin garante a veracidade, fiabilidade, precisión, oportunidade ou conveniencia da información subministrada para o destino que os usuarios ou calquera outra persoa fagan da mesma.

4.- Os dereitos de propiedade intelectual sobre a presente web son titularidade de HOGARLIN, S.A. O exercizo exclusivo dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen á citada compañía, sen perxuizo do exercicio por parte de terceiros do dereito a cita.

4.- DEREITOS E OBRIGAS DO USUARIO.

1.- En todo momento, o usuario debe realizar un uso lícito dos servizos da presente web de acordo coa legalidade vixente, respetando os dereitos de propiedade intelectual de HOGARLIN, S.A. ou terceiros.

Neste senso, o usuario garante que as actividades que desenvolva a través da presente web adecuaranse á lei, a moral, a orde pública, as boas costumes e en ningún caso resultarán ofensivas para o bo nome e imaxe comercial de HOGARLIN, S.A., para outros usuarios da web ou terceiros.

2.- O usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición HOGARLIN, S.A. ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamiento da web, non causando problemas técnicos de ningunha índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a presente web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico de outros usuarios.

3.- A responsabilidade do usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso de que o fixera por calquera circunstancia, é exclusiva, polo que no caso de ter facilitado datos falsos ou inexactos, HOGARLIN, S.A. resérvase o dereito a prohibirlle o acceso a esta web.

5.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE POLO FUNCIONAMIENTO DO SITIO WEB E DOS SEUS SERVIZOS.

1.- HOGARLIN, S.A. non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamiento do presente sitio web e dos seus servizos.

Deste xeito, exclúese calquera responsabilidade polos danos e perxuizos de calquera natureza que poidan derivarse da falla de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamiento do sitio web e dos sues servizos e a utilidade que os usuarios houberan podido atribuir ao presente sitio web.

En calquera caso, HOGARLIN, S.A. realizará os seus mellores esforzos de cara a manter a dispoñibilidade continuada da presente web.

2.- HOGARLIN, S.A. pon á disposición dos usuarios os sistemas de privacidade de datos personais que impidan o acceso aos mesmos por parte de terceiros. HOGARLIN, S.A. implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas precisas que garanten a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario.

Neste senso, a citada sociedade eximese de toda responsabilidade polos danos e perxuizos ocasionados no caso de producirse tal coñecemento.

3.- A pesares de que HOGARLIN, S.A. implantou todas aquelas medidas adecuadas para garantir a seguridade nesta materia, non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina web que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

HOGARLIN, S.A. se exime de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos, ficheros etc.

4.- HOGARLIN, S.A. non tene a obriga de controlar e non controla a utilización que os usuarios fan do presente sitio web, dos servizos e dos seus contidos. En particular, esta sociedade non garante que os usuarios utilicen o presente sitio web, os seus servizos e os seus contenidos de conformidade con estas Condiciónes Xerais e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de xeito dilixente e prudente.

Esta sociedade tampouco tene a obriga de verificar, e non verifica, a identidade dos usuarios, nin a veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade dos datos que os mesmos proporcionan sobre sí a outros usuarios.

5.- O usuario acepta que o Portal foi creado e desenvolvido de boa fe por HOGARLIN, S.A., con información procedente de fontes internas e externas e ofréceo no seu estado actual aos usuarios, podendo conter imprecisións ou erros. Por isto, o usuario exonera a HOGARLIN, S.A. de calquera responsabilidada en relación coa fiabilidade, utilidade o falsa expectativa que o Portal puidera producirlle durante a súa navegación polo mesmo.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL.

Tódolos dereitos sobre o contido da presente web pertencen a HOGARLIN, S.A., agás aqueles de empresas coas que teña firmado o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial.

O deseño, imaxes, mapas, gráficos, marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de HOGARLIN, S.A., frames, banners, o software e os seus distintos códigos, fonte e obxecto, etc. desta web son titularidade de HOGARLIN, S.A., que posúe lexítimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos.

O usuario que acceda a esta web non pode copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder, vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos productos ou servizos derivados da información obtida sen citar expresamente a súa procedencia.

Únicamente queda autorizada a visualización e carga para o uso persoal e non comercial do usuario, sen que poida facelo extensivo a terceiras persoas ou entidades.

No caso de gráficos ou deseños que aparezan nesta web dos que a titularidade sexan empresas colaboradoras de HOGARLIN, S.A. seranlles de aplicación, igualmente, as presentes condicións, agás pacto en contrario.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contenido ou estructura desta web por parte do usuario.

HOGARLIN, S.A. velará para que os contidos desta web non teñan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista, difamatorio ou que non fomenten a violencia. Do mesmo xeito procurará evitar calquera circunstancia que poida ser perxudicial para os usuarios.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Os datos persoais que o usuario da presente web puidera proporcionar pasan a formar parte dun ficheiro automatizado propiedade de HOGARLIN, S.A. co obxecto de poder recibir puntualmente no seu buzón electrónico información relativa a actividades e servizos desta sociedade.

Os seus datos persoais serán tratados de xeito confidencial e non serán cedidos a terceiros alleos a HOGARLIN, S.A. En calquera caso, o usuario poderá exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación de acordo co estabrecido na Lei Orgánica 15/1.999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal dirixíndose a HOGARLIN, S.A. con domicilio social en Baixada a Gándara, 9 - Coruxo (36330 Vigo – Pontevedra), ou ben contactando con esta sociedade a través do seguinte enderezo de correo electrónico: informatica@hogarlin.es

A primeira vez que o usuario acceda á presente páxina web, o servidor de HOGARLIN, S.A. enviará ao seu ordenador un ficheiro denominado "cookie". Unha "cookie" é un pequeno arquivo de texto que o navegador recolle e almacena mentras o usuario navega pola web. Deste xeito, HOGARLIN, S.A. pode coñecer determinada información sobre a navegación do usuario pola súa páxina, permitíndolle adaptar a mesma ás preferencias do usuario nas súas vindeiras visitas.

No caso de que o usuario non desexe recibir "cookies" durante a navegación, deberá desactivar a opción correspondente do seu navegador, de tal xeito que impida a instalación de "cookies" no seu ordenador.

8.- VÍNCULOS OU LIGAZÓNS HIPERTEXTUAIS.

Ningún terceiro poderá establecer relación de 'framing' entre as súas páxinas web e a presente páxina web.

No supuesto de que a presente páxina web puidera conter vínculos ou ligazóns con outros portais ou sitios web non xestionados por HOGARLIN, S.A., esta sociedade manifesta que non exerce control algún sobre ditos portais ou sitios web, nin é responsable do contido dos mesmos. Os links que esta web puidera conter ofreceranse, únicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou productos ofrecidos dende os mesmos.

En todo caso, HOGARLIN, S.A. exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados por ditos terceiros frente a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que puideran interporse en relación cos mesmos.

9.- NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS.

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xenais de navegación e uso da presente web fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz afectará tan só a dita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta agás que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, houbese de afectalas de xeito integral.

10.- LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN.

Estas Condicións Xerais de uso e navegación así como calquera relación entre o usuario e HOGARLIN, S.A. rexiranse pola lexislación española.

Para calquera litixio derivado da existencia ou contido das presentes Condicións Xerais ou das relacións entre o usuario e HOGARLIN, S.A. ambas partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á jxrisdicción e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Vigo (Pontevedra).

TRABALLA CONNOSCO   -   CONTACTO
Hogarlin, S.A. | Baixada Gándara, 9 - Coruxo | 36330 VIGO (Pontevedra) | tlf. +34 986 214 747   -   Aviso legal